+670 76162229 info@esgp-suai.tl Tali-Oan, Laconac, Debos, Suai, Covalima

Diretur Francelino “ Ha’u Kontenti ho Prezensa Estagiadu sira husi UNTL mai ESGP Suai”

Covalima (ESGP) 15-09-21, Estudante Estagiádu husi Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) hamutuk na’in 10, Tinan ne’e hala’o Estágiu iha Eskola Sekundária Geral Públika Suai (ESGP) durante fulan hat, hahu iha Fulan Setembru to’o fulan Dezembru tinan ne’e. Tanba ne’e Diretur ESGP Suai Francelino Freita dehan Durante Hala’o Estagio Eskola Sei Trasa Orario ba Estagiadu sira nune’e bele fahe Esperensia nebe iha ba Estudante ESGP Suai Sira.

Diretor ESGP Suai Francelino Freitas Carvalho mos sente Kontente ho prezensa Estagiadu na’in 10, tanba bele haforsa hodi kontribui esperiensia ba Estudante ESGP Suai.

” Ha’u sente orgulho tebes ho sira nia prezensa, porque sira kontribui esperiensia nebe maka iha ba ami nia Estudante sira, nebe ami sei halo orariu ba sira para bele destaka iha sala ida-ida depois Professor sira mos sei akonpanya sira durante sira hala’o sira nia estagiu Iha Eskola ne’e “ Katak Francelino iha Sala Gavineti Diretiva ESGP Suai Tersa Feira (14-09)

Iha Sorin Seluk Estagiádu Jefania Elisabet Pinto kompromesa, Durante hala’o Estágiu nia prontu atu kontribui esperiensia nebe maka iha ba Estudante ESGP Suai.

” Ha’u sei kontribui ha’u nia esperiensia nebe maka ha’u hetan iha ami nia Eskola Ensinu superior Universiade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) ba ha’u nia alin Estudante sira iha Eskola ida ne’e “ Estagiada Jefania dehan.

Entertantu Estudante Estagiádu Na’in 10 ne’e ne’e Kompostu husi mane 4 feto 6 husi Fakuldade Edukasaun, nebe kompostu husi Departamento Físika, Biológia, Química, Lian Tetun.

Jornalísta Estudantil : Rony Amaral & Juvita Ximenes
Editor (RCCT)         : Chamot Nahac

X