+670 76162229 info@esgp-suai.tl Tali-Oan, Laconac, Debos, Suai, Covalima

Estudante Eskola Sekundaria Sira Iha Suai Partisipa Kompetisaun Certame, Diskursu Publiku no Puizia

Estudante Eskola sekundaria no Tekniku Vokasional iha munisipiu Covalima partisipa Kompetisaun Certame, Diskursu públiku no deklamasaun poesia (05/11/2020). Atividade ne;e realiza hosi Centru Juventude Covalima hodi komemora loron nasional Juventude. Imajen/DNICT

 

COVALIMA – Iha loron-5, loron-6 no loron-8 fulan-Novembru tinan-2020, Centru Juventude Covalima hala’o kompetisaun certame, diskursu públiku no kompetisaun puizia ba estudante eskola sekundaria sira. Atividade ida ne’e hala’o iha Suai Vila.

Atividade certame ne’e partisipa husi estudante sira husi eskola sekundaria lima hanesan; ESCAM, ESGP de Suai, ESTV Cristal, Escola CAFE no ESTV Akar Laran. Kompetisaun ida ne’e hala’o ho materia kona-ba Timor-Leste nia istoria no Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste nian. Kompetisaun Puizia hala’o iha loron-5 fulan-Novembru.

Certame faze eliminatoria hala’o iha loron-5 fulan-Novembru no faze finala hala’o iha loron-6 fulan-Novembru. Entretantu, kompetisaun diskursu públiku faze eliminatoria hala’o iha loron-5 fulan-Novembru no faze final hala’o ohin, loron-8 fulan-Novembru tinan-2020.

Atu komemora loron Masakre Santa Cruz no Selebra Loron Nasional Juventude tinan-2020, Centru Juventude Covalima hala’o atividade lubuk ida hanesan Marsa saudavel, kompetisaun certame, kompetisaun diskursu públiku, kompetisaun puizia, jogus halai taru karong, berlindus, seminariu, serbisu sosial, kalan reflesaun, misa no aprezentasaun kultural.

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2020

Fontes : http://sejd.gov.tl/estudante-eskola-sekundaria-sira-iha-suai-partisipa-kompetisaun-certame-diskursu-publiku-no-puizia-

X